مدرسه علامه حلی5
علامه حلی5
وب‌سایت: helli5blog.ir

پایه هشتم- کامپیوتر سطح3- استاد معتبر- نیم‌سال اول ۰۰-۹۹

این آزمون هنوز شروع نشده یا غیرفعال است